Hà nội 7x Homepage
  Trang chủ Trang chủ  Hỏi đáp Hỏi đáp  Tìm kiếm diễn đàn   Calendar   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Nhật ký của cậu bé nhút nhát.

 Trả lời Trả lời
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chon chủ đề Tùy chon chủ đề
Khanhhuyen79 View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Avatar

Ngày tham gia: 16 May 2010
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 254
  Quote Khanhhuyen79 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Chủ đề: Nhật ký của cậu bé nhút nhát.
    Ngày gửi: 12 Aug 2010 lúc 9:29pm
 
Mời cả nhà đọc chuyện này nhé!
Mình đọc từ nhỏ, nhưng bây giờ đọc lại vẫn rất hay...Chắc cũng có bạn từng đọc rồi, nếu ai chưa đọc, mời đọc cùng mình nhé! Thú vị lắm đó!!!
 
Tháng chín
 
Thứ ba.
Trước tiên tôi phải nói với các bạn điều này: Đây là một cuốn nhật ký chứ không phải hồi ký đâu nhé!. Dù tôi đã van xin để mẹ mua cuốn không ó in dòng chữ to đùng" Nhật ký của..." Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận cuốn sổ đó nếu không muốn nghỉ ăn tối.
 
Tốt thôi! Tất cả những gì tôi cần bây giờ là viết đề chữ " Hồi ký của Greg Heffley" Lên trên nhật ký của... Sẽ không có thằng ngu nào trong lớp trêu được tôi nữa.
 
 
Thêm một điều quan trọng khác: Viết nhật ký là sáng kiến của mẹ chứ hông phải của tôi đâu đấy, Nếu mẹ nghĩ rằng tôi sẽ viết mọi cảm xúc  của mình vào cuốn sổ ngớ ngẩn này thì mẹ đã nhầm to. Vì thế đừng có ép tôi phải viết " nhật ký yêu quý: hay " Nhật ký thân yêu" khác.
 
Lý do duy nhất tôi làm việc này là vì một ngày nào đó tôi sẽ giàu có và nổi tiéng. Lúc đó, xuất bản hồi ký sẽ dễ chịu hơn là việc suốt ngày phải trả lời các câu hỏi ngốc nghếch của cánh phóng viên..
 
Tất nhiên sau này tôi sẽ là người nổi tiéng nhưng bây giờ, than ôi, tôi đang mắc kẹt ở trường với lũ trẻ con ngốc nghếch không để đâu cho hết.
 
Tôi luôn tự hỏi: Trường học có phải là phát minh sáng suốt của loài người hay không mà khi ở đó đầy rẫy bọn trẻ còi cọc như tôi bị những thằng bằng tuổi nhưng to đùng như đười ươi nó ức hiếp. HỌ xếp chúng vào cùng lớp với bon tôi rồi lại tự hỏi tại sao? " Bắt nạt" là vấn đề nghiêm trọng của trường học...
 
Nếu tôi là quan chức giáo dục, thì việc xếp lớp sẽ dựa vào chiều cao chứ không phải tuôit tác. Tuy nhiên, có một vấn dề khiến tôi đau đầu, chẳng lẽ những đứa như thằng Chirag Gupta tí hon sẽ suốt đời ngồi học ở một lớp hay sao?....
 
Còn nữa, bác nào đọc rồi thì view tiếp cùng tôi nhé!
 
Một gương mặt đẹp cũng sẽ thay đồi.
Một tâm hồn đẹp vẫn tốt hơn
Back to Top
Khanhhuyen79 View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Avatar

Ngày tham gia: 16 May 2010
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 254
  Quote Khanhhuyen79 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 15 Aug 2010 lúc 12:04pm
 
 Mời các Pác cùng đọc tiếp nhé!
.
H«m nay lµ ngµy ®Çu tiªn cña n¨m häc míi nªn chóng t«i chê ®Ó xÕp chç ngåi. T«i nghÜ m×nh cÇn ph¶i viÐt l¹i t­êng tËn viÖc nµy trong håi ký. H·y ®Ó t«i cho c¸c b¹n vµi lêi khuyªn nhÐ! Ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­­­­ường bạn cÇn ph¶i hÕt sø­c thËn träng víi viÖc chän chç ngåi cña m×nh. B¹n chí cã d¹i dét  mµ ngåi phÞch xuèng mét chç trèng. NÕu kh«ng cÈn thËn, b¹n sÏ bÞ m¾c kÑt gi­­­ữa hai thằng ngốc nào đã trong suèt c¶ n¨m häc..
 
N¨m häc nµy, t«i bÞ m¾c kÑt bëi Chris Hosey " mòi to" vµ Lionel James " ng­ười  rõng" đằng sau. Jason Brill, thắng cã bé mÆt ®Çy môn ®Õn muén vµ suýt n­­­ữa ngồi phÝa bªn ph¶i t«i. RÊt may t«i ®· ng¨n chÆn ®­ược việc ngu ngốc này đóng vµo gi©y phót cuèi cïng.
 
.Häc kú sau, t«i nªn chän chç gi÷a ngay hai c« nµng sinh ®Ñp ngay khi b­­ước ch©n vµo líp. Mµ th«i, ch¼ng ph¶i t«i ®· cã mét bµi häc x­¬ng m¸u tõ n¨m ngo¸i ®Êy sao?

Lµ con trai kh«ng thÓ hiÓu chuyÖn g× x¶y ra víi bän con g¸i ngµy nay n÷a. ¥ tiÓu häc mäi thø ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu. ChØ cÇn b¹n lµ ng­ưêi ch¹y nhanh nnhÊt líp sÏ cã ngay hµng ®èng c« nµng h©m mé. Khi t«i häc líp 5 người ch¹y nhanh nhÊt lµ Ronnie McCoy.

 

 B©y giê, mäi chuyÖn trë nªn phøc t¹p h¬n nhiÒu. C¸c c« nµng b¾t ®Çu quan t©m ®Õn kiÓu quÇn ¸o b¹n mÆc, gia ®×nh b¹n cã giÇu hay kh«ng? NÕu b¹n cã tÝ hµi h­ước th× cµng tuyÖt. Vµ nh÷ng ®øa tõng ®­ựơc  ¸i mé nh­ư Ronnie McCoy th× ph¸t ®iªn, ph¸t rå. Nã kh«ng hiÓu cã chuyÖn qu¸i g× x¶y ra khi ch¼ng cßn cã c« nµng nµo v©y quanh nh­ư tr­ưíc n÷a.

 

N¨m nay, th»ng ®­ược  lò con g¸i trong khèi h©m mé lµ th»ng Bryce Andererson. §iÒu khã chÞu nhÊt lµ tr­íc khi th»ng Bryce th× t«i lu«n ®­ưîc bon con g¸i yªu mÕn. T«i vÉn cßn nhí th»ng Bryce ®· ngu thÕ nµo khi cßn ë tiÓu häc.

 

DÜ nhiªn lµ b©y giê t«i kh«ng cßn d¸m giÔu cît bän con g¸i nh­ư tr­ưíc n÷a. T«i cè ®øng vÒ phÝa chóng, bªnh chóng nã ra mÆt nh­ưng t×nh h×nh vÉn kh«ng kh quan lµ mÊy…..

 
 
Cßn tiÕp...
Một gương mặt đẹp cũng sẽ thay đồi.
Một tâm hồn đẹp vẫn tốt hơn
Back to Top
Khanhhuyen79 View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Avatar

Ngày tham gia: 16 May 2010
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 254
  Quote Khanhhuyen79 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 16 Aug 2010 lúc 9:49pm
...

 
V× Bryce lµ ®øa ®­îc bän con g¸i thÝch nhÊt nªn bän con trai trong khèi kh«ng bÞ cuèn vµo cuéc chiÕn tranh ®Ó giµnh lÊy trai tim c¸c nµng. §iÒu hay ho duy nhÊt t«i cã thÓ kh¼ng ®Þnh: t«i ®­îc ®øng thø 52 hay 53 g× ®ã trong danh s¸ch ng­ìng mé cña bän con g¸i. Mét tin tèt lµnh lµ t«i sÏ tiÕn thªm mét bËc trong b¶ng xÕp h¹ng nµy khi Charlie DavÝe, kÎ ®ang xÕp trªn t«i ®i nÑp r¨ng tuÇn tr­ưíc.

 

T«i ®· cè g¾ng gi¶i thÝch cho Rowley, th»ng b¹n th©n cña t«i (®ang xÕp h¹ng thø 150) vÒ sù quan träng cña viÖc ®­ưîc ng­ưìng mé. Như­ng chØ tổn phÝ thêi gian. Víi th»ng ham hè truyÖn tranh như­ nã th× nghe tai nµy l¹i lät sang tai kh¸c mµ th«i.

 

H«m nay, chóng t«i cã tiÕt thÓ dôc. §iÒu ®Çu tiªn t«i quan t©m khi ra khái líp lµ nh×n xem miÕng pho m¸t cßn trªn s©n bãng ræ kh«ng. §óng nh­ư t«i nghÜ, nã vÉn ë ®ã. MiÕng pho m¸t ®· ë trªn s©n tõ mïa xu©n n¨m ngo¸i. T«i ®o¸n lµ nã r¬i tõ c¸i b¸nh kÑp sandwich cña th»ng phµm ¨n nµo ®ã.

Sau vµi ngµy, miÕng pho m¸t ®· mèc meo vµ bèc mïi rÊt kinh. Dï ®©y lµ s©n bãng ræ duy nhÊt trong tr­ưêng như­ng kh«ng ai cã thÓ ch¬i bãng v× c¸i mïi kinh dÞ Êy.

 

Mét h«m, th»ng Darren walsh LÊy ngãn tay ch¹m vµo miÕng pho m¸t vµ tõ ®ã chóng t«i ®Æt biÖt danh cho th»ng ®Çn Êy lµ : “ Pho m¸t thèi”. BiÖt danh ®ã khñng khiÕp kh«ng kh¸c g× con rËn v× nã sÏ ®eo b¸m suèt ®êi trõ khi b¹n ®Ëp tay vµo ng­êi mét th»ng ®Çn kh¸c.

 

V× thÕ c¸ch tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ b¶n th©n  khái bÞ dÝnh biÖt danh: “ pho m¸t thèi” lµ b¹n ph¶i d¬ tay suèt c¶ ngµy(nÕu bÞ ®Ëp vµo lưng b¹n cã thÓ ®Ëp ngay vµo ngưêi th»ng ®»ng tr­íc)…

 

§Õn th¸ng 4, c¸i biÖt danh quû qu¸i Êy ®· thuéc vÒ th»ng Abe Hall vµ suèt c¶ n¨m häc ®· kh«ng cã th»ng nµo d¹i dét l¹i gÇn nã. May m¾n lµ hÌ nµy, th»ng Abe chuyÓn ®Õn California cïng víi biÖt danh ngu ngèc Êy…

 
Con tiếp ..
Một gương mặt đẹp cũng sẽ thay đồi.
Một tâm hồn đẹp vẫn tốt hơn
Back to Top
Khanhhuyen79 View Drop Down
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Avatar

Ngày tham gia: 16 May 2010
Quốc gia: Vietnam
Trạng thái: Offline
Bài viết: 254
  Quote Khanhhuyen79 Quote  Trả lờiTrả lời bullet Ngày gửi: 17 Aug 2010 lúc 8:30pm
...........
Bạn có biết mỗi khi bố cần nói chuyện với tôit như những "người bạn" là tôi biết mình đang gặp rắc rối lớn thực sự. Lần đầu được trở thành bạn của bố tôi đẫ rất khoái chí. Nhưng nó đã biến thành cơn ác mộng khi bắt tôi phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã làm nhw những người đàn ông thực sự.
 
Việc phải cắt cỏ thuê hàng tuần để lấy tiền đền cái của kính vỡ khiến tôi tỉnh đòn và rất ít khi để bố bắt lỗi.
 
Bố đã mắng tôi rất ghê nhưng cũng chỉ đựoc 10 phút. Tôi tin rằng bố thích lên giường để ngủ hơn là đứng giảng đạo đức cho tôi trong lúc đang mặc bộ đồ lót. Vì thế hình phạt của tôi là không được chơi game trong 2 tuần.Thế cũng chán nhưng tôi vẫn còn trò đua công thức 1 của thằng Rowley...
 
Mẹ lại có cách trừng phạt rất khác. Khi chúng tôi mắc lỗi mẹ tảng lờ như không nhận ra, cứ để yên cho bon tôi giả vờ ngoan ngoãn.
 
Rodrick và tôi đã mấy lần hý hửng tưởng " qua" mặt được mẹ. Nhưng kỳ thực đó là lúc chúng tôi đã rơi vào cái bẫy mà mẹ đã giăng sẵn.
 
Lệnh cấm chơi game khó khăn hơn tôi tưởng, nhưng việc mình không phải là  người duy nhất gặp rắc rối khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
 
CHuyện là thế này: Manny đã mang một trang tạp trí của Rodrick đến lớp mẫu giáo để khoe với các bạn. Chẳng có gì to tát ngoại trừ cảnh một cô người mẫu rất xinh mặc bikini đang nằm dài trên chiếc xe hơi màu đỏ.
 
Tất nhiên là mẹ không hài lòng với Rodrick khi nhận được điện của cô giáo dạy manny.
 
Tôi đã tận mắt nhìn cuốn tạp chí của Rodrick và nói một cách thành thật thì nó chăng có gì ghê ghớm cả. Tuy nhiên, loại tạp chí mà theo mẹ "làm hỏng" chúng tôi sẽ không có cơ hội xuất hiện trong nhà.
 
Rodrick đã bị tra tấn bằng cách trả lời các câu hỏi mà mẹ đã soan sẵn ..
 
1. Việc đọc những tập chí này có giúp con trở thành người tốt được không?
Không ạ
2. Nó có làm con được hâm mộ hơn không?
Không ạ
3. Con cảm thấy thế nào khi mua cuốn tạp chí đó
Con thấy xấu hổ
4. Con muốn nói điều gì với phụ nữ khi mua mấy cuốn tạp chí này?
Con thấy có lỗi với phụ nữ ...
 
 
Còn tiếp...
Một gương mặt đẹp cũng sẽ thay đồi.
Một tâm hồn đẹp vẫn tốt hơn
Back to Top
 Trả lời Trả lời

Chuyển tới Diễn đàn Quyền truy cập Diễn đàn View Drop DownTrang được tải về trong 0.047 giây.